VEIKLA

Darželis yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa. Jis vykdo vaikų ugdymo, priežiūros ir globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias vaiko asmenybės brandą. Ugdymo kalba – lietuvių. Vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos. Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

Vadovaujantis šiuolaikine vaiko ugdymo(si) samprata, pagrindiniai ugdymo principai, tikslai, turinys bei taikomi ugdymo metodai orientuoti į vaiko asmenybės ugdymą(si) ir sklaidą, sudaromos palankios sąlygos vaikui būti vaiku, turėti laimingą vaikystę, žaisti, eksperimentuoti, bendrauti, patirti, atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pripažintam. Bendradarbiaujant su šeima siekiama užtikrinti lengvą ir harmoningą vaiko perėjimą iš šeimyninės aplinkos į ikimokyklinę įstaigą, skatinama ankstyvoji vaiko socializacija.

Nuostatai

Čia galite susipažinti su Vilniaus lopšelio darželio "Rūta" nuostatais

VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO „RŪTA“ NUOSTATAI

Planavimo dokumentai

Čia galite susipažinti su Vilniaus lopšelio darželio "Rūta" planavimo dokumentais

VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO „RŪTA“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016 – 2020 m.

VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO "RŪTA" 2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Personalas

Čia galite susipažinti su Vilniaus lopšelio darželio "Rūta" personalo struktūra, darbo užmokesčiu ir kitais dokumentais

VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO „RŪTA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO "RŪTA" DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

DARBO UŽMOKESTIS 2016 m. II KETVIRTIS