Informacija skirta tėveliams

 

logopedo paslaugos

LOGOPEDO PASLAUGOS

Teikiama logopedinė pagalba yra trumpalaikė (Konsultuojamos auklėtojos ir tėvai, patariant kaip ugdyti vaikų kalbą įvairių veiklų metu bei vaikui veikiant savarankiškai. Teikiami parengiamieji pratimai ir užduotys darbui su tėvais namuose. ) ir nuolatinė (Diegiami, sustiprinami ar ugdomi vaikų kalbiniai įgūdžiai, padedama vaikui nugalėti sutrikusios kalbos baimę ir jos pasekmes). Logopedinės pagalbos turinį sudaro:

1) kalbos sutrikimų išaiškinimas;2) kalbos sutrikimų sisteminimas; 3) visapusis kalbos tyrimas, esant sunkiems kalbos sutrikimams; 4) diferencijuotų kalbos trūkumų šalinimo metodų kūrimas; 5) savalaikės ir visavertės logopedinės pagalbos teikimas (tiesioginis darbas su vaikais, kurie patiria ugdymosi sunkumų dėl kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimų); 6) įstaigos bendruomenės supažindinimas su kalbos sutrikimais, jų profilaktika ir šalinimu; 7) rašymo ir skaitymo sutrikimų prevencija.

Teikiama logopedinė pagalba skiriama į dvi grupes:

Esminė pagalba, per kurią atliekamas vaiko poreikių įvertinimas (vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų, dėl kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, informuojami tėvai, kartu su jais numatomas ilgalaikės logopedinės pagalbos teikimas logopedinėje grupėje ar trumpalaikės pagalbos teikimas tik per logopedinius užsiėmimu), numatoma pratybų trukmė, pobūdis.

Papildoma pagalba, per kurią pagerinama vaiko kalbinė aplinka (auklėtojų ir tėvų konsultavimas dėl grupės aplinos pritaikymo, specialiųjų priemonių ir žaidimų pirkimo, programų ir rekomendacijų rengimo, bendravimo ir bendradarbiavimas su miesto pedagogine – psichologine tarnyba, kitų įstaigų logopedais).

taisyklės

TAISYKLĖS VAIKAMS IR TĖVELIAMS

Vaikai turi teisę:

-ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

-į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;

-gauti geros kokybės ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;

-į saviraiškos laisvę;

-ugdytis lietuvių kultūros pagrindus, susipažinti ir perimti papročius, tradicijas;

-naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

Vaikų pareigos ir atsakomybė:

-būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;

derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;

prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui;

tausoti, branginti darželio inventorių, žaislus.

Tėvai (globėjai) turi teisę:

Švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą;

gauti informaciją apie darželyje vykdomas švietimo programas, ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;

dalyvauti darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;

naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;

kreiptis į darželio vadovą, prašant sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.

Tėvai (globėjai/rūpintojai) privalo:

rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus;

sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

bendradarbiauti su darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;

nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko išlaikymą darželyje;

laikytis darželio vidaus darbo tvarkos;

mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;

apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, taip pat – apie darželio nelankymą kitais atvejais;

6/7metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą;

kontroliuoti ir reikalui esant, koreguoti vaiko elgesį;

tėvai (globėjai) už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

atmintinė

ATMINTINĖ

-Vaikai į lopšelį–darželį „Rūta“ priimami vadovaujantis VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU "DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO PAKEITIMO" Nr. 1-235 - 2015-11-11

|Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas...|

|Tiesioginė prieiga prie registracijos svetainės...|

-Draudžiama į darželį atvesti vaikus, turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies taip pat turinčių utėlių ar glindų). Po ligos vaikas gali būti priimtas tik su gydytojo pažyma F 094/a. Vaikui sunegalavus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, jis izoliuojamas iki kol atvyks jo tėvai. Informuokite grupės auklėtoją apie lėtines ar alerginio pobūdžio savo vaiko ligas, dėl trumpalaikio negalavimo kurį pastebėjote iš ryto ar išeiginėmis dienomis.

-Draudžiama atnešti vaistus ar vitaminus, kitus medicininės paskirties produktus ir perduoti juos auklėtojai. Pedagogas neturi teisės gydyti Jūsų vaiko !!!!

-Vaikus atvesti iki 9.30 val. Jei vėluojate būtina pranešti auklėtojai. Taip pat informuokite grupės auklėtoją, jei vaikas susirgo tą pačią ligos dieną (jei tai nėra savaitgalis ar švenčių diena).

-Kasdien 2 kartus šviesiu paros metu Jūsų vaikai išvedami į lauką pasivaikščioti. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip -12˚C temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/sek.) arba ne žemesnei kaip -8°C temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/sek.). Todėl būtina vaikus atvesti į darželį aprengtus drabužiais, kurie atitinka oro sąlygas bei turėti atsarginių drabužių pasikeitimui (pirštines, viršutines kelnes ir kt.).

-Vaikai atėję iš lauko grupėje privalo persirengti ir dėvėti patogius drabužius, kuriuos vaikas pats geba apsirengti (atsižvelgiant į amžių) – be petnešų ar nugaroje sagstomų sagučių, platesne apykakle, medvilnines kelnes – geriausia su guma per juosmenį bei lengvą ir patogią avalynę, kurią nesudėtinga apsiauti pačiam vaikui, kuri nesmunka nuo kojyčių ir nespaudžia pirštukų. Vaikas privalo turėti sportinę bei miegui skirtą aprangą. Taip pat būtina turėti: šukas, vienkartines nosinaites, drabužėlių pasikeitimui.

-Į darželį draudžiama atsinešti ir palikti vaiko spintelėse maisto produktų – sūrelių, jogurtų, sulčių, sausainių, saldainių ir kt. taip pat – smulkių žaislų, piniginių monetų.

Į grupę vaiką atveskite pro artimiausias lauko duris. Koridoriais ir grupėje griežtai draudžiama vaikščioti su lauko batais. Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą: formą Nr. 027‑1/a.

-Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos už praėjusį mėnesį. Jei dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš tai raštu įspėjęs tėvus.

-Nepamirškite pasinaudoti mokesčių už vaiko maitinimą lengvatomis. Laiku pateikite reikiamus dokumentus bei prašymus dėl lengvatos taikymo pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2010-03-31 sprendimo Nr. 1-1482 atitinkamą punktą. (rugsėjo ir sausio mėn). Nevėluokite pateikdami pažymas iš PPT.

-Vaiko ugdymo(si) bei informaciniais klausimais kreipkitės į grupės auklėtojas arba įstaigos direktorę tėvų priėmimo valandomis: Pirmadienį nuo 9.00 iki 11.00 arba ketvirtadienį nuo 16.00 iki 18.00.

Ši atmintinė parengta vadovaujantis:

1. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Valstybės žinios, 2010-04-30, Nr. 50-2454). PATVIRTINTA: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V‑313

2. Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas aprašu.

3. Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

mokesčiai

MOKESČIAI

MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ NUSTATYMAS

Už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą vaiko dienos maitinimo normos mokestį.

Maitinant vaikus tris kartus per dieną, pagal nustatytas vienos dienos vaiko maitinimo normas, už pusryčius, pietus ir vakarienę mokestis skaičiuojamas tokia tvarka:

Ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

- lopšelio grupėse 1,81€

- darželio grupėse 2,07€

|Nuoroda į dokumentą...|

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš tai raštu įspėjęs tėvus. Jei įsiskolinimas susidarė dėl pateisinamų priežasčių ir yra ne didesnis nei už du kalendorinius mėnesius, skolą už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, tėvai (globėjai) privalo sumokėti tą pačią darbo dieną, kai gavo mokėjimo kvitą ir pateikti grupės auklėtojai atlikto bankinio mokėjimo pranešimą, ar mokėjimo nurodymą (jei apmokėjimas įvykdytas naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga).

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

-vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

-šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

-vaikas auga moksleivių ar studentų (išskyrus doktorantus) šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų arba universiteto nuosekliųjų studijų vientisosios pakopos dieninės formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

-vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikai; -vaikas serga onkologine liga, diabetu, epilepsija ir sunkios formos alergija.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl:

-šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

-ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;

-tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

-prastovų tėvų darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

-tėvų darbo pagal kintantį darbo grafikus, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

-mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;

-vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);

-nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

-oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20 oC;

-įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui;

-ugdymo proceso perkėlimo į kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą vasaros laikotarpiui.

-Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

MOKESČIO, UŽ VAIKO UGDYMO REIKMES, NUSTATYMAS

Nustatytas 0,72€ mokestis visoms šeimoms ir 0,29€ mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas)