Lopšelis-darželis "Rūta" dalyvauja projektuose ir įgyvendina įvairias programas

RESPUBLIKINIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ EKOLOGINIO ŠVIETIMO PROJEKTAS ,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ”

KVIETIMAS DALYVAUTI SIEKIANT ILGIAUSIOS MOLIŪGŲ EILĖS LIETUVOS REKORDO!!!

APIE TAI RAŠO:

www.aplinka.vilnius.lt

www.ikimokyklinis.lt

www.sveikuoliai.lt

www.delfi.lt

www.leu.lt

www.zpasaulis.lt

Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ ir Lietuvos edukologijos universitetas kviečia švietimo įstaigų bendruomenes iki birželio 1 d. įsitraukti į respublikinį ekologinio švietimo projektą „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“.

Ekologinio projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ organizatoriai kviečia ugdymo įstaigų pedagogus, jų ugdytinius ir šeimos narius į gamtos pažinimo kelionę. Kelionė prasideda nuo mažos sėklytės, kurią vaikas pasėja padedant pedagogui. Daigelio iš sėklos pasirodymo laukimas skatina vaiko smalsumą, kantrumą, suteikia žinių apie tai, ko reikia augalui, kad jis galėtų išvysti saulės šviesą, ugdo pagarbą gyvybei.

Rudenį rūpestingai išauginti moliūgų vaisiai sugrįžta į ugdymo įstaigas. Čia iš jų spalio 7-ąją, kuomet švenčiama pasaulinė Šypsenos diena, suformuojamas moliūgų „traukinys“, prie kurio vaikai fotografuojasi ir dalijasi vasaros įspūdžiais, moliūgai skaičiuojami, matuojami didžiausi vaisiai.

Vėliau vyksta sveikuoliškų moliūgų patiekalų dienos, kurių metu iš moliūgų gaminami įvairūs skanėstai. Iš nesuvalgytų moliūgų gaminami žibintai, kuriuose lapkričio 11-ąją per šv. Martyno vardo dieną (dar vadinamą Žibintų arba Šviesos diena) ant savo įstaigų palangių uždegamos žvakutės – šviesos, vilties ir gėrio simbolis.

Saulėtoje kelionėje gali dalyvauti ne tik švietimo įstaigų, bet ir kitos bendruomenės – seniūnijos, susibičiuliavusios šeimos ir kt. Kuo mūsų bus daugiau, tuo ilgesnis bus traukinys. O ką veiksime kelionės metu, taip pat pasirinkime savarankiškai.

Šios kelionės etapai atsispindės savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ ir interneto portale Delfi, kur projekto dalyviai galės dalytis patirtais įspūdžiais, pristatyti savo veiklas, pažiūrėti, ką nuveikė kiti.

Projekto trukmė – nuo 2016 04 07 (Pasaulinė sveikatos diena) iki 2016 11 11 (šv. Martyno, Žibintų arba Šviesos diena).

Prisijungti galima iki birželio 1 d.

Projekto organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ (Vilnius, Žirmūnų g. 50) ir Lietuvos edukologijos universitetas (Vilnius, Studentų g. 39). Projekto iniciatorė ir vadovė – Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ auklėtoja Rita Stulpinienė (tel. 8 618 884 48, el. paštas ruta.projektai@gmail.com). Projekto koordinatorė – Lietuvos edukologijos universiteto vyresnioji botanikė Teresė Jokšienė (tel. 8 685 115 35, el. paštas oranzerija@leu.lt).

Švietimo įstaigos, kūrybiškiausiai pristačiusios projekto veiklas ir išauginusios didžiausius moliūgus, suformavusios ilgiausią moliūgų traukinį, bus apdovanotos prizais. Visoms Lietuvos projekte dalyvavusioms bendruomenėms bus įteikti padėkos raštai, nominacijos ir atminimo dovanėlės.

Norinčius prisijungti prie „Saulėto oranžinio traukinio kelionės“ kviečiame rašyti el. pašto adresu ruta.projektai@gmail.com.

PROJEKTO NUOSTATAI...

TARPTAUTINĖ PROGRAMA "ZIPIO DRAUGAI"

Tarptautinės programos "Zipio draugai" tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.

ETNOKULTŪROS PROJEKTAS "AŠ PASĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ"

Etninė kultūra – tai kiekvienos tautos kultūros pamatas, suvienijęs ilgaamžes žmonių tradicijas. Etninės kultūros bruožus galima perteikti per tam tikras sritis: tautosaką, dailę, muziką, kalendorines šventes. Projekto tikslas – pažinti ir atrasti etnines vertybes, ir jas atgaivinti bei puoselėti vaikuose. Etninį ugdymą integruoti į kitas veiklas - sulaukiant pozityvių pokyčių. Įgyvendindama etninio ugdymo projektą – "Aš pasėjau žalią rūtą" pedagogų metodinė grupė tikisi, kad vaikai susipažins su etnokultūriniu paveldu, įsijungs į liaudies kūrybą, perims, tautiniuose papročiuose ir tradicijose slypinčius, lietuvių moralės bruožus.

EKOLOGINIS PROJEKTAS "MYLĖKIME GAMTĄ"

Meilė gamtai – labai vertinga žmogaus charakterio savybė.Ji formuojasi nuo pat ankstyvos vaikystės. Vaikas su gamta susiduria labai anksti. Nuo pat pirmųjų gyvenimo metų jis ieško informacijos apie supančią aplinką. Pažindamas gamtą, vaikas nori kuo daugiau sužinoti, mokosi įžvelgti įdomybes. Todėl darželio bendruomenė ir pedagogai siekdami išugdyti vaikų meilę gamtai, įgyvendina ekologinio ugdymo projektą – „Mylėkime gamtą.“ Projekto tikslai: mokyti vaikus suprasti gamtą ir suteikti kuo daugiau žinių; puoselėti vaiko fizines galias, globojant gamtą ir ugdant meilę jai. Įgyvendindami ekologinio ugdymo projektą – „Mylėkime gamtą“ metodinė grupė tikisi, kad ugdytiniai išmoks gerbti gamtą, tausoti ją; įgis žinių apie ekologiją, bei gamtos pažinimą ir stebėjimą.

priešmokyklinių grupių projektas „Nutieskime takelį į žinių šalį“

Priešmokyklinio ugdymo tikslas - atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo tikslui pasiekti būtina įgyvendinti šiuos uždavinius:

Įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5 – 7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualizuosiu ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas Programoje įvardytas kompetencijas (socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė); Organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą: Pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį; Taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko sąveiką grįstus metodus; Sukurti vaiko ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką.

Priešmokyklinio ugdymo projekto tikslas - atsižvelgiant į vaiko asmens unikalumą ir poreikius, ugdyti socialinę kultūrinę kompetenciją, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje, o turinys glaudžiai siejamas su vaiko aplinka, socialiniais kultūriniais jos pokyčiais. Įgyvendindama priešmokyklinio ugdymo projektą – "Nutieskim takelį į žinių šalį" pedagogų metodinė grupė tikisi, kad vaikai švenčių, edukacinių valandėlių, ekskursijų metu patirs džiugių ir prasmingų įspūdžių, išmoks laikytis tam tikrų socialinio gyvenimo taisyklių, tradicijų, ugdysis asmeninę atsakomybę, kantrybę, tautinį ir kultūrinį tapatumą.

„SVEIKAS IR ŽVALUS VAIKAS – MŪSŲ DŽIAUGSMAS“

Sveikatos ir saugios gyvensenos ugdymo pagrindai formuojasi jau ankstyvojoje vaikystėje. Vaikas, augdamas šeimoje, perima tėvų gyvenimo būdą, požiūrį, tradicijas. Tačiau ne kiekvienas šeimoje vaikas įgyja pakankamai žinių apie sveikatą, išmoksta ją saugoti, tausoti ir stiprinti. Todėl į pagalbą šeima ateina ikimokyklinė įstaiga. Tikslai: tenkinti ir žadinti vaiko poreikį judėti, pažinti judesį, išsireikšti judesiu; Sudaryti sąlygas įgyti įvairios fizinės veiklos patirtį; Suteikti vaikui elementarių žinių apie save ir savo sveikatą, sportą, išmokyti sportinių žaidimų; Skatinti vaiką rūpintis savo ir kitų sveikata, siekti fizinio tobulumo, stengtis būti stipriam, ištvermingam, valingam, drąsiam – grūdinti vaiko organizmą didinti atsparumą ligoms. Uždaviniai: suteikti elementarių žinių apie kūno priežiūrą, ugdyti pozityvų požiūrį į sveikatą ir saugią gyvensena; Mokyti vaikus įvairių veiksmų ir žaidimų su kamuoliu, plečiant judėjimo patirtį, lavinant fizines ypatybes; Suteikti žinių apie mitybos poveikį žmogaus sveikatai, formuojant teisingo maitinimosi įgūdžius ir įpročius; Suteikti žinių apie aktyvaus poilsio reikšmę sveikatai, ugdant pasyvaus bei aktyvaus poilsio įgūdžius.