GRUPĖS

Darželyje veikia dvylika grupių 1 – 7 metų vaikams. 2015 – 2016 mokslo metams sukomplektuotos: 2 ankstyvojo ugdymo grupės (1 – 3 m.); 6 ikimokyklinio ugdymo grupės (3 – 6 m.); 2 priešmokyklinio ugdymo grupės 6 – 7 metų vaikams; 2 grupės, skirtos vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos bei kompleksinių sutrikimų, ugdymui (viena logopedinė grupė 3-5 metų amžiaus vaikams, kita – logopedinė priešmokyklinė, kurią lanko 6-7 metų amžiaus vaikai).

 

Vaikų grupės komplektuojamos vadovaujantis vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka, o į specializuotas grupes vaikai priimami – pagal Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos siuntimą bei rekomendacijas.

BORUŽĖLĖS

(8-671) 73061 | 3-4 m. | Auklėtojos: Audronė Venslavičienė, Ala Kurovskaja | Auklėtojų padėjėja: Julija Jakimavičienė

Grupės moto: Žaisti, piešti ir statyti, gražią lėlę užmigdyti. Daug išmokti, sužinoti, su visais gražiai draugauti.

Grupę lanko 20 vaikų (10 mergaičių ir 10 berniukų) gimusių 2012 metais. Visi vaikai smalsūs, aktyvūs, noriai įsitraukia į bendrą ugdomąją veiklą ir žaidimus, muzikinę bei kūrybinę veiklą.

ŽVIRBLIUKAI

... | 1,5-3 m. | Auklėtojos: Erika Rynkevič | Auklėtojų padėjėja: Tatjana

Grupės moto: Sėkmė yra saldi. Kuo ilgiau ir sunkiau jos siekima, tuo ji saldesnė :)

Grupę lanko 15 vaikų: 5 berniukai ir 10 mergaičių. Visi vaikai yra naujokai, atvykę iš namų. Vaikų adaptacija praėjo nesunkiai. Vaikai į grupę ateina su šypsena, gera nuotaika.

KIŠKUČIAI

... | 1-3 m. | Auklėtojos: Alė Daudžvardienė ir Diana Kožuchovskienė | Auklėtojų padėjėja: Teofilė Norvilienė

Grupės moto: Man darželyje smagu, nes turiu gerų draugų.

Grupę lanko 15, skirtingo amžiaus (nuo vienerių iki trejų metų) vaikų. Visą dėmesį skiriame adaptacijai, kasdienio gyvenimo įgūdžių ir gebėjimų ugdymui, vaikų kalbinio bendravimo skatinimui, žodyno turtinimui.

KODĖLČIUKAI

... | 3-4 m. | Auklėtojos: Vida Rakštelienė ir Neringa Kibirkštienė | Auklėtojų padėjėja: Tereza Leščevska

Grupės moto: Kodėl? Kodėl? klausia "Kodėlčiukai". Kai daug sužinosim, būsim ne mažiukai!

Tai darželio grupė, kurią lanko 20 vaikų (gimusių 2012 m.), 11 mergaičių ir 9 berniukai. Vaikai aktyvūs kalbiniu požiūriu, nuolat klausinėja, šneka, pasakoja. Didėja vaikų atsakomybė už savo jausmus ir elgesį. Noriai įsitraukia į bendrą ugdomąją veiklą, žaidimus, muzikinę bei kūrybinę veiklą.

SAULUTĖS

... | 5-6 m. | Auklėtojos: Marija Gudžiauskienė, Aida Kaunienė ir Neringa Kibirkštienė | Auklėtojų padėjėja: Janina

Grupės moto: Kūrybiškumas! Improvizacija! Eksperimentai!

Vaikai gerai jaučiasi ir "atsiveria" grupėje, savoje aplinkoje. Gražiai, išraiškingai deklamuoja eilėraščius, vaidina. Puikiai piešia, tapo, mėgsta žaisti futbolą. K9rybiškai žaidžia žaidimus, improvizuoja, kuria spektakliukus naudodami žaislus, kartoja matytus personažus iš filmukų ar matytų spektaklių, girdėtų pasakų. Lanko keramikos būrelį ir futbolo treniruotes.

PABIRUČIAI

... | 3-5 m. | Auklėtojos: Rita Stulpinienė , Rasa Žiemienė ir Kristina Surdokaitė | Auklėtojų padėjėja: Genutė Baranauskienė

Grupės moto: Tariam žodį po žodelio ir dainuojame dainelę "Pažinimo takeliu mes keliaujame kartu !!!"

Šią grupę lanko vaikai turintys didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Grupės aplinka pritaikyta atsižvelgiant į vaikų amžių ir ugdymosi poreikius. Grupėje ugdymo turinys orientuotas į individualų darbą su kiekvienu vaiku, remiantis įstaigos pedagogų sudaryta ikimokyklinio ugdymo(si) programa ,,Pažinimo takeliu" taikoma ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymosi programa", sudaromos individualios ugdymo(si) programos. Į įvairias ugdymo veiklas bandoma integruoti emocinio intelekto ugdymo ,,Kimochis" programa, padedant ugdytiniams pažinti ir įvardinti savo jausmus, spręsti socialines- emocines situacijas. Kiekvienam vaikui individualiai teikiama logopedo ir psichologo pagalba. Darni pedagogų, logopedo bei psichologo komanda užtikrina saugų, jaukų mikroklimatą grupėje.

GUDRUČIAI

... | 5-6 m. | Auklėtojos: Renata Kizeliauskienė ir Diana Kožuchovskienė | Auklėtojų padėjėja: Lilija Vasilevskaja

Grupės moto: Mes sportuojam, mes dainuojam. Dar pašokam, paūliojam. Mes gudručiai dar maži, o darbai mūs dideli!

Grupę lanko 22 vaikai: 10 berniukų ir 12 mergaičių. Žingeidūs, sportiški ir meniški vaikai. Dalyvauja visuose darželio renginiuose ir projektuose. Grupės vaikai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos organizuojamame projekte "Futboliukas".

VYTURĖLIAI

(8-629) 40046 | 5-7 m. | Auklėtojos: Linutė Mačiulienė ir Ana Varkauskienė | Auklėtojų padėjėja: Onutė Radžiūnienė

Grupės moto: Vyturėliai mes linksmi, žaidžiam, šokam mes visi. Esam drąsūs ir geri, norim būti tik pirmi!

Priešmokyklinio ugdymo grupę lanko 22 vaikai: 12 berniukų ir 10 mergaičių. Grupė suformuota iš vaikų anksčiau lankiusių "Smalsučių" grupę. Grupėje ugdoma pagal "Priešmokyklinio ugdymo bedrąją programą".

KŪLVERSTUKAI

... | 4-5 m. | Auklėtojos: Lina Virbalienė ir Ala Kurovskaja | Auklėtojų padėjėja: Daiva Kairienė

Grupės moto: Kūlverstukai mes pašėlę, mūsų šypsena plati. Mėgstam piešti ir dainuoti, žaisti draugiškai visi!

Grupę lanko 21 vaikas: 13 mergaičių ir 8 berniukai. Vaikučiai judrūs, aktyvūs, linksmi, bendraujantys, gana savarankiški, žingeidūs. Didžiausi vaikų pomėgiai: šokti, dainuoti, o ypač - vaidinti. Pagrindinis grupės prioritetas - kryptingas maksimalios kiekvieno vaiko pažangos, pagal jo galimybes, siekimas.

SEKLYTĖLĖ

... | 5-7 m. | Auklėtojos: Rima Kamendulytė ir Aida Kaunienė | Auklėtojų padėjėja: Jolanta Griškienė

Grupės moto: Draugiškai gyvensim grupėj "Seklytėlė". Žaisim, piešim ir karpysim. Šoksim ir dainuosim. Iš raidžių žodžius dėliosim. Ir visus mes suskaičiuosim.

Tai priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdoma pagal "Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą" su pratybų knyga iš rinkinio P. Kula "Rengiuosi į mokyklą" 2 d. Grupę lanko 21 vaikas.

SMALSUČIAI

(8-609) 62603 | 4-5 m. | Auklėtojos: Regina Kurkulionis ir Diana Kožuchovskienė | Auklėtojų padėjėja: Teresė Kairienė

Grupės moto: Mes smalsučiai - mums rūpi viskas, kas mus supa.

Grupę lanko 21 vaikas: 9 berniukai ir 12 mergaičių. Visi vaikai labai draugiški, mėgsta daug kalbėti ir visada turi ką pasakyti :)

VARPELIAI

... | 6-7 m. | Auklėtojos: Rasa Rastenienė ir Danguolė Repčienė | Auklėtojų padėjėja: Dalija

Grupės moto: Mažais žingsneliais-mokyklos link

Priešmokyklinė grupė, kurią lanko didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Vaikai ugdomi pagal "Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą", tarptautinę specialiųjų įgūdžių ugdymo programą "Zipio draugai" ir individualias programas. Visiems grupės vaikams teikiama logopedo ir psichologo pagalba.