APIE MUS

Darželis Nr.95 įsteigtas 1966 m. kovo 11 d. Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 138, Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 131 „Dėl pavadinimų suteikimo mokykloms ir lopšeliams darželiams“, Vilniaus miesto lopšeliui-darželiui Nr. 95 suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis - darželis „Rūta“.

BENDRUOMENĖS VERTYBĖS

-Pagarba ir meilė vaikui, jo teisėms.

-Vaiko saviraiškos ir savirealizacijos svarba.

-Nuoseklus, planingas darbas, paremtas šiuolaikinėmis edukologijos žiniomis, asmenine patirtimi, einant nuo paprasto prie sudėtingo.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI

-Tirti ir analizuoti įstaigos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, veiksmingumą.

-Plėtoti darželio edukacines, natūrines, informacines ir socialines funkcijas, orientuojantis į Šeimų ir bendruomenės poreikius.

-Tobulinti vadovų veiklos veiksmingumą siekti naujų vadybinių kompetencijų (teisės aktų išmanymas ir pritaikymas administracinėje veikloje, suburti komandas: strateginio plano, efektyvių ugdymo metodų diegimui) bei administracijos ir darželio savivaldos institucijų dermės.

-Efektyviai naudoti biudžeto lėšas, teikti prioritetus: HN atitinkančių edukacinių aplinkų kūrimui, sveikatos saugojimui ir stiprinimui, šiuolaikinių ugdymo priemonių įsigijimui.

SAVITUMAS

Lopšelis-darželis „Rūta“ dirba pagal patvirtintą 2007-07-25 įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-42 programą „Pažinimo takeliu“, kuri parengta atsižvelgiant į lopšelio - darželio bendruomenės, šeimų poreikius ir lūkesčius. Ši programa skirta vaikams nuo 1 iki 5(6) metų ir orientuota ir į Europos šalių švietimo sistemų svarbias išvadas apie vaikų raidos pokyčius, apie ugdymo modelių lankstumą, gerbiant vaikų patyrimą, tėvų lūkesčius, šeimos kultūrą ir tradicijas.

Įstaigos ugdymo programa grindžiama šiomis pagrindinėmis nuostatomis:

-kokybiškų ugdymo paslaugų visiems vaikams pasiekiamumas;

-į vaiką orientuotas, individualizmu pagrįstas ugdymas(-is);

-vaiko asmenybės raidą skatinanti ugdomoji aplinka ir metodai;

-aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo(-si) procese;

-bendruomenės įtraukimas į įstaigos gyvenimą.

Ši programa papildoma etninio ugdymo gairių „Po tėviškės dangum“ ir humanistinio vaikų ugdymo programos „Auginu gyvybės medį“ idėjomis. Dirbama pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymo programą“ bei „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių programą „ Zipio draugai“. Taip pat taikomos papildomos, specializuotos, individualios pedagogų sukurtos programos ir įgyvendinami projektai:

-etnokultūros projektas „Aš pasėjau žalią rūtą“ – visose grupėse.

-sveikatingumo projektas „Sveikas ir žvalus vaikas – mūsų džiaugsmas“ – visose grupėse;

-ekologinis projektas „Mylėkime gamtą“ visose grupėse;

-priešmokyklinių grupių projektas „Nutieskime takelį į žinių šalį“;

Atsižvelgiant į programas ir vykdomus projektus lopšelio – darželio pedagogai, vadovaujasi šiomis nuostatomis:

nuolat gerinti ugdomąją aplinką ir ugdomąjį procesą, plėtoti savęs vertinimo sistemą, taikant vidaus audito metodiką;

skatinti visos bendruomenės nuolatinį tobulėjimą;

padėti vaikams pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

sudaryti sąlygas teikti specialią pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.